Reglement

INSCHRIJVING
A. Inschrijving kan alleen voor de afstanden: 5 km en 10 km.
B. Voorinschrijving als groep en/of school is mogelijk t/m 10 mei 2022.
C Inschrijving voor de verkeersregelaars voor 1 mei 2022. Later kan helaas niet i.v.m. de online cursus die nodig is en de aanstelling als verkeersregelaar.
Startkaarten voor scholen kunnen vanaf 17.30 uur afgehaald worden bij de inschrijfbalie in de hal.
D. Individueel inschrijven kan online via onze website of op maandag 30 mei vanaf 17.30 uur voorafgaand aan de start van de Avondvierdaagse. U kunt via Ideal betalen. 
E. Daglopers kunnen zich iedere dag vanaf 17.30 uur aan de start inschrijven.
F. Bij inschrijving gaat men akkoord met het gestelde deelnemersreglement.

 

DEELNAME VAN MENSEN MET EEN BEPERKING
In overleg met onze organisatie is deelname aan de Avond4daagse voor personen met een beperking (bijv. in rolstoel) mogelijk en zal ook als deelnemer gezien worden.
Let op! Kinderen die nog niet lopen en/of in buggy’s zitten vallen niet onder deze regeling en kunnen ook niet als deelnemer gezien worden.

 

START FINISH LOCATIE EN STARTTIJDEN
A. Gestart wordt vanuit de Veemarkthal in het centrum van Sneek.
B. De starttijden zijn als volgt: 10 km om 18.00 uur. De 5 km en de 10 km zullen in verschillende startblokken ingedeeld worden. Dit zal tussen 18:15-18:30 of 18:30-18:45 zijn. Graag minimaal 10 minuten voor aanvang aanwezig zijn.
C. Iedereen, zowel scholen, groepen en als individuele wandelaars, dient zich voor en na de tocht te melden bij de organisatie. Bij het ontbreken van knip/stempels op uw startkaart zal geen herinnering worden uitgereikt. Dit geldt ook voor de knip/stempels van de controlepost.
D. Het is niet toegestaan om eerder te starten dan wel ergens anders vandaan te starten dan als aangegeven door de organisatie. Wacht daarom op de afroep. Dit om de veiligheid van alle wandelaars, verkeersregelaars en ieder die deelneemt in het verkeer te
waarborgen. Verkeersregelaars zijn vaak op twee verkeerspunten ingepland. Indien groepen of personen besluiten om eerder te vertrekken, bestaat de mogelijkheid dat men dus op een onbewaakte kruising of stempelpost terecht komt. Wij, van de Avondvierdaagse Sneek, zullen proberen dit zoveel mogelijk te voorkomen, maar vragen u hier rekening mee te houden.

 

VERKEERSREGELAARS
Namens de gemeente Súdwest-Fryslân zijn onze verkeersregelaars geïnstrueerd en beëdigd door de Politie. Als verkeersregelaar heeft men tot taak om niet alleen u als deelnemer veilig over te latensteken maar ook het regelen van de overige verkeersgebruikers zodat er geen gevaarlijke situaties ontstaan en de doorstroom soepel blijft verlopen. U wordt geacht de aanwijzingen van de organisatieen haar verkeersregelaars, politie en hulpdiensten ten allen tijde op te volgen (voor, tijdens en na de tocht). Het negeren daarvan is een strafbaar feit en kan door de politie beboet worden.

 

PLAATS OP DE WEG VOOR DE WANDELAARS
Wij gaan ervan uit dat de kinderen en hun begeleiders op de hoogte zijn van de geldende verkeersregels. Neem geen en creëer geen onnodig risico, dus niet op de straat lopen als er een stoep is en rood betekent nog steeds stoppen! De groepen op de wandelpaden zoveel mogelijk links laten lopen. Andere wandelaars hebben dan de ruimte om te passeren. Op de fietspaden graag extra aandacht voor de fietser(s)! Mocht de organisatie anders beslissen dan dienen de aanwijzingen van de verkeersregelaars en/of politie te worden opgevolgd.

 

CONTROLEPOSTEN
Om aan uw knip/stempels te komen, dient de route dus helemaal te worden gelopen,
de 10 km kaarten zullen niet geknipt/gestempeld worden op de 5 km route. Bij controle wordt dan om uw medewerking gevraagd.

 

HERKENBAARHEID SCHOLEN
Scholen, groepen en/of woonvormen worden verzocht zich zoveel mogelijk in dezelfde kleur kleding te  laten starten/lopen. Herkenning en overzichtelijkheid zijn hiermee gewaarborgd. U kunt hierbij denken aan T-shirts, petten, vlaggen, naamborden o.i.d. Begeleiders dienen duidelijk herkenbaar te zijn.

 

MEDISCHE VERZORGING
Tijdens de Avond4daagse zal de plaatselijke Rode Kruis ingezet worden voor verlening van de eerste hulp waar nodig is.

 

HONDEN
Het meenemen van (geleide)honden tijdens de Avond4daagse is toegestaan, mits zij zijn aangelijnd en voor zover zij geen gevaar of overlast voor de overige deelnemers vormen. Bij klachten van andere deelnemers heeft de organisatie het recht om betreffende hond of honden van verdere deelname uit te sluiten. De hond kan niet worden ingeschreven als deelnemer en zal derhalve dan ook geen herinnering ontvangen.

 

GEVONDEN VOORWERPEN
Gevonden voorwerpen kunnen worden ingeleverd en worden opgehaald in de Veemarkthal bij de inschrijfbalie. De niet opgehaalde voorwerpen zullen na de Avond4daagse nog gedurende 1 week worden bewaard.

 

AFVAL
Wilt u geen etensresten, verpakkingen etc. laten rondzwerven. Gooi het in de daarvoor bestemde prullenbakken of neem het afval mee naar huis.

 

GEDRAG
Bij onaangenaam gedrag van een of meerdere wandelaars of hun begeleiders wordt de school, groep en/of woonvorm hierop aangesproken. Bij herhaaldelijk onaangenaam gedrag van een wandelaar of begeleider loopt de school, groep en/of woonvorm risico om te worden geschorst van deelname.

 

MEDAILLES
A. Het is niet mogelijk om tijdens de Avondvierdaagse medailles te ruilen. Ook niet op de
slotavond. Mocht u toch een verkeerde medaille hebben ontvangen dan kun u contact opnemen via info@a4vdsneek.nl.   
B. Dagmedailles voor de scholen/groepen worden afgegeven aan de desbetreffende contactpersonen.
C. Voor de individuele lopers geldt dat zij direct na afloop van de tocht bij de organisatie een medaille kunnen afhalen na overhandigen van de startkaart.

 

STARTKAART
A. Per school, groep en/of woonvorm wordt er 1 startkaart per afstand verstrekt. Individuele lopers hebben hun individuele startkaart. Bij vermissing van deze kaart wordt u verzocht z.s.m. contact op te nemen met de organisatie. Een nieuwe kaart wordt dan verstrekt tegen betaling van € 6,50.

 

INSCHRIJVING
De tarieven zijn per persoon:

5,50 voor een dagmedaille en € 6,50 voor 4 avonden lopen. (bij voorinschrijving)

6,50 voor een dagmedaille en € 7,50 voor 4 avonden lopen. (bij aankoop in de Veemarkthal)

 

VEILIGHEID
Uit veiligheidsoverwegingen willen wij de scholen/groepen/ouders vragen om per 10 kinderen maximaal 1 begeleider in de hal aanwezig te laten zijn. (Dit op last van de gemeente en de brandweer).

 

Alle routes starten via de Korte Veemarktstraat en dan de Stationsstraat. Wij willen de
ouders verzoeken om zich vanuit de Stationsstraat aan te sluiten bij hun kinderen. Ook ouders met buggy’s /kinderwagens en broertjes of zusjes kunnen hier aansluiten.

 

EXTREME WEERSOMSTANDIGHEDEN
Onder extreme weersomstandigheden wordt verstaan; zeer zware storm, onweersbuien of extreem hoge/lage temperaturen. We hebben het dus niet over een normale regenbui of een plaatselijke onweersbui elders dan op locatie/route. 
Na intern beraad door de Avond4daagse organisatie zal besloten worden of de Avond4daagse wel of niet doorgang zal vinden en of dit aangepast gaat worden (bijv. inkorten route). Hierbij wordt uiteraard rekening gehouden met afstanden, leeftijden deelnemers, weersituatie etc. Bij afgelasting zal dit uiterlijk 17:00 uur bekend gemaakt worden via onze social media kanalen, onze website en bij de start/finishlocatie.

Het is niet te voorkomen dat de weersituatie tijdens de Avond4daagse alsnog omslaat (verslechterd) of ontstaat. In dat geval mogen de deelnemers hun wandeling direct staken en op de meest veilige manier richting school/huis keren. Zulks ook ter beoordeling van de groepsleider ter plaatse. Daar waar nodig zullen onze verkeersregelaars de deelnemers zoveel mogelijk blijven begeleiden. Op dat moment is de persoonlijke afmelding op start-/finish locatie niet van toepassing.
Bij afgelasting of onderbreking van de Avond4daagse door onze zijde zullen deze dag(en) voor herinnering blijven meetellen als zijnde volbracht.

 

DEELNAME EN AANSPRAKELIJKHEID
A. Deelname aan de Avondvierdaagse Sneek 2022 is geheel op eigen risico.
Het betreden van de locatie waar het evenement plaatsvindt en het bijwonen van het evenement geschiedt op eigen risico van de bezoekers, in die zin dat de organisatie Avondvierdaagse Sneek geen enkele aansprakelijkheid aanvaardt voor schade ontstaan door genoemd betreden of bijwonen van het evenement, zoals (maar niet uitsluitend) gehoor-, gezichts- en/of andere lichamelijke stoornissen.
B. De organisatie is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade aan en/of verlies van persoonlijke eigendommen. Deze worden door de bezoeker meegenomen op eigen risico.
C. De organisatie is behoudens haar verantwoordelijkheid voor de wet op geen enkele wijze verantwoordelijk of (geldelijk) aansprakelijk voor persoonlijke ongelukken en/of ziekte die zich voordoen tijdens of rondom de Avondvierdaagse Sneek.
D. De deelnemer is persoonlijk aansprakelijk voor schade die hij of zij toebrengt aan eigendommen van derden.

 

PORTRETRECHT
De in het kader van de Avondvierdaagse Sneek of de overeenkomst eventueel door of namens de Organisator gemaakte foto’s, films dan wel andere materialen of (elektronische) bestanden, zijn eigendom van de Organisator, ongeacht of deze aan de deelnemer of aan derden ter beschikking zijn gesteld, tenzij anders is overeengekomen. Deelnemer verleent bij voorbaat toestemming aan de Organisator voor openbaarmaking van tijdens of rond de Avondvierdaagse gemaakte foto’s, video’s of ander beeldmateriaal, waarop de deelnemer
zichtbaar is voor communicatiedoeleinden van de Organisator (inclusief commerciële uitingen).

 

FIETSENSTALLING
Op de Veemarkt zal een fietsenstalling worden ingericht. Hier moeten de fietsen worden gestald. Als fietsen op andere plaatsen worden gestald, worden ze door de organisatie verwijderd. In de Korte Veemarktstraat is het VERBODEN om fietsen te stallen. Er mogen geen fietsen worden geplaatst bij of tegen de schuttingen van de bewoners
van de Stationsstraat. U dient de aanwijzingen van de organisatie en verkeersregelaars op te volgen.

VERTROUWENSPERSOON
Naar aanleiding van de berichtgeving rondom grensoverschrijdend gedrag heeft het bestuur van de Avondvierdaagse de beslissing genomen om binnen de organisatie 2 vertrouwenspersonen aan te stellen. Mocht zich iets voordoen waar u denkt dat u de vertrouwenspersoon moet benaderen dan kunt u zich melden via de mail bij de vertrouwenspersoon. U kunt ze bereiken via: vp@a4dsneek.nl

ONVOORZIENE ZAKEN
De organisatie van de Avondvierdaagse Sneek behoudt zich te allen tijde het recht voor wegens bijzondere omstandigheden, in geval van overmacht, alsmede indien de organisatie van de Avondvierdaagse Sneek daartoe besluit, het Evenement geen doorgang te doen vinden. In deze gevallen kan de Deelnemer en/of sponsor geen aanspraak maken op vergoeding van eventuele daardoor gemaakte kosten en/of geleden schade.
Er zal geen restitutie van inschrijfgelden en/of andere betalingen aan deelnemer plaatsvinden.

 

AANPASSING REGLEMENT
Het bestuur van de Avondvierdaagse Sneek is gemachtigd om ten allen tijde een aanpassing te doen aan dit reglement.

 

SLOTBEPALING
In gevallen, waarin deze bepalingen niet voorzien, beslissen de Avondvierdaagse Coördinatoren en/of bestuur van de Avondvierdaagse Sneek.

 

In geval van nood of calamiteit neemt u contact op met de organisatie via

06-81 95 69 69

of ingeval van een levensbedreigende situatie via 112.

Veel Wandel plezier!
10 km word aangegeven met een rode pijl.
5 km word aangegeven met blauwe pijl.